Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Fizz Leeuwarden en al haar gelieerde bedrijven.
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
Fizz Leeuwarden en Opdrachtgever gezamenlijk benoemd.
Een overeenkomst of opdrachtbevestiging tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake één of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.
Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.
Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.
Algemene Voorwaarden van Fizz Leeuwarden

1.1. De AV zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AV andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AV.
1.2. Afwijken van de AV is slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen. Afwijkingen opgenomen in uitvragen door Opdrachtgever, offertes door derden of andere uitingen van Opdrachtgevers en/of derden, zijn nimmer van toepassing.
1.3. De laatste versie van de AV welke op de website van Fizz Leeuwarden zijn gepubliceerd, worden geacht van toepassing te zijn op de overeenkomst.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1. Alle door of namens Fizz Leeuwarden gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij Fizz Leeuwarden de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan Fizz Leeuwarden de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.
2.2. Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Fizz Leeuwarden zal een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De opdrachtbevestiging kan ook digitaal worden verstuurd.
2.3. Fizz Leeuwarden is hoe dan ook pas gebonden als haar schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard en als er een tweezijdig ondertekende opdrachtbevestiging bij opdrachtgever en Fizz Leeuwarden aanwezig is. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

Artikel 3 Gastenaantal
3.1. De opdrachtgever is verplicht Fizz Leeuwarden zo snel mogelijk te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen ontstaan die afwijken van de offerte of overeenkomst.
3.2. Het programma, draaiboek en het culinaire arrangement kunnen tot 1 maand voor de datum van uitvoering worden aangepast.
3.3. Om de kwaliteit en organisatie van al onze evenementen te kunnen garanderen, zijn aanpassingen nadien niet meer mogelijk. Het definitieve aantal gasten kan tot 21 dagen vóór de datum van het evenement worden aangepast, tot een maximum van 5% van het overeengekomen gastenaantal.
3.4. Vermindering van het overeengekomen gastenaantal en/of programma en/of producten met verrekening van kosten is mogelijk tot 21 dagen voor aanvang van het evenement, tot een maximum van 5% van het overeengekomen gastenaantal.
3.5. Uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het evenement kan het aantal gasten alleen vermeerderd worden, niet verminderd. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of overeenkomst extra in rekening gebracht.
3.6. Opdrachten worden aangenomen op basis van nacalculatie van verbruikte producten en personeelskosten, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 4 Beeldrecht en tekeningen
4.1. Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enige derde worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Fizz Leeuwarden berusten.
4.2. De onder 5.1 bedoelde bescheiden blijven eigendom van Fizz Leeuwarden. Fizz Leeuwarden behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 5 Prijzen
5.1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij daarvan in de overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze zoveel mogelijk vooraf bekendmaken. Opdrachtnemer is gerechtigd van overheidswege opgelegde verhogingen in belastingen, accijnzen of sociale lasten aan opdrachtgever door te berekenen.
5.2. Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5.3. Geoffreerde prijzen zijn slechts geldig voor de duur van de offerte. Indien de offerte tot een overeenkomst leidt, kan de prijs op een later moment, doch voor uitvoering van de opdracht, op grond van artikel 6.4 worden verhoogd.
5.4. De overeengekomen prijzen en tarieven mogen éénmaal per jaar, met ingang van 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst, worden bijgesteld op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2015=100, bestedingscategorie ‘Alle bestedingen’. Een prijswijziging op grond van deze overeengekomen index geeft de opdrachtgever geen recht op het beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 6 Betalingen
6.1. Betalingen dienen te geschieden 8 werkdagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
6.2. Opdrachtgever is verplicht:
100% van de overeengekomen zaalhuur bij het definitief maken van de reservering te betalen. Bij annulering vindt geen restitutie plaats van deze reserveringssom.
25% van de overeengekomen opdrachtwaarde als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen.
85% van de overeengekomen opdrachtwaarde dient opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst te hebben aanbetaald.
Het restant van de overeengekomen opdrachtwaarde wordt door opdrachtnemer aansluitend aan de uitvoering van de overeenkomst als eindafrekening gefactureerd onder verrekening van voornoemde aanbetalingen.
Voor elk van de betaalmomenten stuurt opdrachtnemer tijdig een factuur aan opdrachtgever.
De eindafrekening voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten en van een specificatie op nacalculatie te factureren diensten, alsmede een specificatie van de B.T.W.
Indien daar naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding voor is, is de opdrachtnemer gerechtigd een aanbetaling te eisen van 100% van de totaal begrote opdrachtwaarde, of is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.

6.3. Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 8.1 is van overeenkomstige toepassing.
6.4. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, zal de opdrachtgever in gebreke gesteld worden met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Opdrachtgever is tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag de wettelijke rente tot aan de dag tot volledige betaling van de factuur.
6.5. Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden vastgesteld op basis van de wet. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.
6.6. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.
6.7. Opdrachtgever kan zich beroepen op verrekening.
6.8. Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.
6.9. De in het bezit van opdrachtgever zijnde digitale factuur voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 35 lid 1 van de Wet op de Omzetbelasting en geldt als volledig bewijs ten behoeve van de diverse (administratiefrechtelijke) instanties en als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en van de dag waarop de renteberekening aanvangt.

Artikel 7 Uitvoering
7.1. De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
7.2. Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten, tenzij anders overeengekomen.
7.3. Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.
7.4. Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever bepaalde werkzaamheden binnen de opdracht te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
7.5. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.
7.6. Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.
7.7. Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever twee uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.
7.8. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.
7.9. Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet-tijdige aanvoer of niet-tijdig uitvoering daarvan.
7.10. Indien Opdrachtnemer bestelde producten niet kan leveren door omstandigheden buiten zijn invloedsfeer – bijvoorbeeld door schaarste of leveringsproblemen leveranciers enz. – is Opdrachtnemer gerechtigd alternatieve producten te gebruiken. Deze gebruikte producten kunnen aanleiding zijn tot nacalculatie.
7.11. Opdrachtnemer maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op diens projectlocatie tijdens de partij aanwezig zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
7.12. Opdrachtgever kan tot een week van tevoren ook eventuele dieetwensen aan Opdrachtgever doorgeven. Hierbij valt te denken aan allergieën, vegetariërs, zwangerschapsdieet, moslims, diabetici, etc. Opdrachtgever kan dit nog wel op een kortere termijn doorgeven, maar met het oog op de inkoop bestaat de kans dat de dieetwensen dan niet meer volledig ingewilligd kunnen worden.
7.13. Kwaliteit en voedingswaarde van de grondstoffen en de maaltijden, de variatie in en samenstelling van de menu’s, de bereiding en het gereedmaken voor distributie van de maaltijden, de verzorging van de afwas, de afvalverwijdering uit de keuken en de algemene hygiëne en voedselveiligheid dienen te allen tijde te voldoen aan de wettelijke bepalingen, de Hygiënecode voor de catering.

Artikel 8 Persoonsgegevens
Indien Partijen persoonsgegevens moeten vastleggen, zal dit geheel in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving plaatsvinden. Indien noodzakelijk kan er een verwerkersovereenkomst tussen Partijen gesloten worden.

Artikel 9 Transport en werkomstandigheden
9.1. Tenzij anders wordt overeengekomen, is de keuze van het transport aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Indien opdrachtgever verzuimt tijdig maatregelen te nemen voor de inontvangstneming van de goederen, is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan, waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.
9.2. Opdrachtgever verbindt zich ertoe tijdig zorg te dragen voor de uitvoering van werkzaamheden die niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, zodanig dat deze voldoen aan de eisen van opdrachtnemer. Deze werkzaamheden dienen zo tijdig te worden uitgevoerd dat de aflevering en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertraging ondervinden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het werk in gedeelten op te leveren.
9.3. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer de ruimte om te werken volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne, arbeidsomstandigheden, en milieu. Indien gewenst kan opdrachtnemer opdrachtgever voorzien van een HAM-checklist (hygiëne, arbeidsomstandigheden, milieu).

Artikel 10 Reclame
10.1. Opdrachtgever is verplicht tijdens de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering overeenkomt met de wensen van opdrachtgever.
10.2. Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 5 werkdagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of overeenkomst. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, overeenkomsten en/of prospectussen binden opdrachtnemer niet.
10.3. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.
10.4. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt door schuld of toedoen van opdrachtgever, derden, of door van buiten komende oorzaken.
10.5. Ingeval de reclame betrekking heeft op een ontvangen factuur, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of aangetekende e-mail ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die opdrachtnemer na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door opdrachtnemer niet meer in behandeling te worden genomen. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.
10.6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van rechten met betrekking tot het spelen van live/mechanische muziek waarover BUMA-rechten verschuldigd zijn tijdens een evenement gehouden op een locatie van opdrachtnemer.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever, diens gasten, degenen die hen vergezellen, of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
11.2. Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.
11.3. Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.
11.4. Bedrijfsschade en andere indirecte schade komen niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen dergelijke schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
11.5. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake.
11.6. Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingsmaterialen en tentpaviljoens die geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.
11.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever, diens gasten, degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier, en/of enige stof, en/of enige zaak waarvan opdrachtgever, diens gasten, degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
11.8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever, diens gasten, degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
11.9. Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

Artikel 12 Klachten
12.1. Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren onmiddellijk na constatering van een afwijking aan opdrachtnemer te melden, zodat opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Deze termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.
12.2. Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, evenals wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Artikel 13 Eigendom goederen
Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien goederen van opdrachtnemer achterblijven, dient opdrachtgever dit direct aan opdrachtnemer te melden en in overleg te gaan over de wijze van retournering van betreffende goederen. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed.

Artikel 14 Overmacht
14.1. Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.
14.2. Indien er sprake is van overheidsmaatregelen als gevolg van een pandemie of andere crisis, kan de Opdrachtgever de opdracht/overeenkomst niet beëindigen en is in dat geval de overeengekomen prijs verschuldigd. De Opdrachtgever kan wel het gecontracteerde evenement of opdracht op een later moment alsnog laten plaatsvinden en zal een korting krijgen van de Opdrachtnemer. Hoeveel korting is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en zal tussen Partijen nader worden vastgesteld.
14.3. In geval van overmacht zal opdrachtgever aan opdrachtnemer nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen, tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
14.4. Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.
14.5. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten, is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 16 Geschillen
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle vorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.

Artikel 17 Annuleringen
17.1. Annuleringen die 48 uur of meer van tevoren worden doorgegeven, worden kosteloos verwerkt.
17.2 Bij annuleringen binnen 24 uur tot 48 uur van tevoren wordt geen vergoeding in rekening gebracht.
17.3 Bij annuleringen binnen 24 uur voor de geplande activiteit wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht.
17.4 Bij annulering op de dag zelf wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht.

Artikel 18 Wijzigingen
18.1 Wijzigingen die 48 uur of meer van tevoren worden doorgegeven, worden kosteloos verwerkt.
18.2 Bij wijzigingen binnen 24 uur tot 48 uur van tevoren wordt geen vergoeding in rekening gebracht.
18.3 Bij wijzigingen binnen 24 uur voor de geplande activiteit wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Artikel 19 Events
19.1 FIZZ Leeuwarden (hierna genoemd “Verhuurder”) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan goederen en producten van de organiserende partij (hierna genoemd “Organisator”) tijdens het evenement.
19.2 Organisator is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van zijn/haar goederen en producten tegen mogelijke schade tijdens het evenement.
19.3 In het geval dat er schade ontstaat aan de goederen en producten van Organisator tijdens het evenement, heeft Verhuurder het recht om de kosten van reparatie of vervanging door te berekenen aan Organisator op basis van de aanschafwaarde van de beschadigde goederen en producten.
19.4 Organisator is verplicht om Verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele schade aan zijn/haar goederen en producten tijdens het evenement.
19.5 Verhuurder behoudt zich het recht voor om redelijke maatregelen te nemen om verdere schade aan de goederen en producten van Organisator te voorkomen. Kosten die door Verhuurder worden gemaakt om verdere schade te voorkomen, worden doorberekend aan Organisator.
19.6 In geen geval zal Verhuurder aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of indirecte schade die voortvloeit uit schade aan de goederen en producten van Organisator tijdens het evenement.
19.7 Verhuurder behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren om redenen zoals onvoorziene omstandigheden, overmacht of ongeschiktheid van de locatie. In geval van annulering door Verhuurder zullen er geen kosten in rekening worden gebracht aan Organisator. Organisator heeft geen recht om kosten in rekening te brengen bij Verhuurder als gevolg van dergelijke annulering.

Bekijk al onze zalen
Ontdek ons ook op de socials
© 2024 Fizz Leeuwarden